კულტურული მემკვიდრეობის
გის პორტალი

ბაზის სარეგისტრაციო ნომერი:
6
ისტორიული ცნობები:
ისტორიული ცნობები ეკლესიის შესახებ არ მოგვეპოვება
მოხატულობის მოკლე მხატვრულ-ისტორიული დახასიათება:
ლაშთხვერის ეკლესიის მოხატულობანი სვანეთში შემორჩენილი ე.წ. “პალეოლოგოსთა ხანის” მხატვრობის მნიშვნელოვანი ნიმუშებია, რომელიც გვიჩვენებს სვანეთში ახალი “პალეოლოგოსური” სტილის დამკვიდრება-გადამუშავების თავისებურებებს და სტილის სახეცვლას შემდგომი გახისტება-გატლანქების მიმართულებით.
ისტორიული/კულსტურული პერიოდი:
შუა საუკუნეები _ მე-4 – მე-18 სს./განვითარებული შუა საუკუნეები _ მე-10-მე-15 სს.
თარიღი(წელი, საუკუნე, ათასწლეული):


სცენები:
ათორმეტ დღესასწაულთა ციკლი/ხარებაშობამირქმანათლისღებაფერისცვალებალაზარეს აღდგინებაიერუსალიმად შესვლაჯვარცმამენელსაცხებლე დედანი უფლის საფლავთანჯოჯოხეთის წარმოტყვევნაამაღლება;სხვა
ციური ძალნი:
ანგელოზი,ქერობინი,მთავარანგელოზები,სერობინი
წინასწარმეტყველები:
ესაია,დავითი
მოციქულნი:
წმ. პეტრე,წმ. პავლე,მათე,მარკოზ,ლუკა,იოანე,იაკობ,ანდრია,ბართლომე,სიმეონ,ფილიპე,თომა
ეკლესიის მამები:
წმ. იოანე ოქროპირი,წმ. ბასილი დიდი,ნიკოლოზი,გრიგოლ საკვირველმოქმედი
დიაკვნები:
წმ. პანტელეიმონ
წმინდანები:
წმ. გიორგი,წმ. მარინე,წმ. მაკარი,წმ. თევდორე სტრატილატი,წმ. დემეტრე,წმ. ბარბალე,წმ. ონოფრე
სიმბოლური გამოსახულებები:
გოლგოთის ჯვარი
ორნამენტები:
კიბისებური,მარმარილოს იმიტაცია,ყვავილოვანი,სტილიზებური ყლორტი


ნაგებობა:
დარბაზული ეკლესია
სათავსი:
ეკლესიის ძირითადი სივრცე,ფასადები
მცირე არქიტექტურული ფორმა:
ტრაპეზი,კანკელი
არქიტექტურული კომპონენტები:
კონქი,კამარა,კედელი,სარკმლის წირთხლი,ლუნეტი


წარწერა:
ტექსტი: “დის ქით ჩეი”; წარწერა ესაია წი-ნასწარმეტყველის გრაგნილზე: “ΝΦΜ ΜCUΙ ΦΚ Ι˜C Χ˜C Ο˜Ζ” ;მდებარეობა გრაგნილზე;ტიპი: ისტორიული; ტექსტი: “მე ვარ ნ[ა]თელი სოფლისა, რომელი შემომიდგეს [მე] არა ვიდოდეს ბნელსა არ[ამე]დ აქ[უ]ნდეს ნათელი ცხორ[ე]ბისა”;მდებარეობა გაშლილ სახარებაზე;ტიპი: ისტორიული; ტექსტი: “აღმოსავალითგან მზისა და ვიდრე და-სავალამდე ქებულ არს სახელი უფლისა”;მდებარეობა არქიტექტურულ ელემენტებზე;ტიპი: ისტორიული; ტექსტი: ”დაიკვლის ტარიგი ღმრთისა”;მდებარეობა არქიტექტურულ ელემენტებზე;ტიპი: ისტორიული; ტექსტი: “ხ[ა]რება”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “შობა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “აქა მი[რ]ქმა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “[ნა]თლ[ი]სღ[ე]ბა”; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “აქა იერისრლას შ[ე]ს[ვ]ლა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “ჯ[ვ]ა[რ]ც[მა]”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “აქა ქრ[ი]სტ[ე] ადგ[ა]”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “აქა ჯოჯ[ო]ხ[ე]თის წ[ა]რმ[ო]ტ[ყ]ო[ენვ]ა”; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: მაცხოვარი –“I˜C” “X˜C”; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ღმრთისმშობელი – “Μ˜Ρ Θ˜Υ”, “დ[ე]დ[ა]ი ღ[მრ]ით[ისაი]; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ქერობინი – “ქერ[ა]ბ[ი]ნი ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: სერობინი – “სერ[ა]ბ[ი]ნი ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ეკლესიის მამანი – “წ[მიდა]ი ი[ოვა]ნე ოქრ[ო]პ[ი]რი”, “წ[მიდა]ი ბას[ი]ლი”, “წ[მიდა]ი მაქსიმე”, “წ[მიდა]ი გ[რი]გ[ო]ლ საკვირველთ მ[ო]ქმედი”, “წ[მიდა]ი ნ[ი]კ[ოლო]ზ მღდელთმოძღ[ვა]რი”, “წ[მიდა]ი კვირილე”; წმ. დიაკვანნი – “წ[მიდა]ი სტეფ[ა]ნე”, “წ[მიდა]იპანტ[ელეი]მონ” ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: მთავარანგელოზნი – “მ[ი]ქ[აე]ლ”, “გ[ა]ბრ[იელ]”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: მთავარანგელოზი მიქელ – “მიქელ თარ[ინ]გ[ზე]ლ (სვანურად, მთავარანგელოზი)”; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: წმ. მოციქულნი – “წ[მიდა]ი პ[ა]ვლე”, “წ[მიდა]ი მათე”, “წ[მიდა]ი მ[ა]რკ[ო]ზ”, “იაკ[ო]ბ”, “წ[მიდა]ი პ[ე]ტრე”, “წ[მიდა]ი ი[ოა]ნე”, “წ[მიდა]ი ლ[უ]კა”, “ანდ[რია]”; ;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: მამანი – “წ[მიდა]ი ონ[ოფრე]”, “წ[მიდა]ი მ[ა]კ[ა]რე”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: წმ. მხედარნი – “წ[მიდა]ი გ[იორგ]ი”, “წ[მიდა]ი დ[ემე]ტრე”, “წ[მიდა]ი თე[ვ]დ[ო]რე”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: წმ. დედანი – “წ[მიდა]ი მ[ა]რენა”, “წ[მიდა]ი ბ[ა]რბ[ა]რე”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: გოლგოთის ჯვარი – “I˜C” “X˜C”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: გოლგოთის ჯვრები კანკელზე – “I˜C” “X˜C” “ძ[ლ]ევა[ი] ჯვარ[ი]თა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ლაზარეს აღდგინებაში – “იექო (სვანურად, იაკობ)”, “იოანე”, “წ[მიდა]ი პ[ა]ვლე”;;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: აღდგომა – “მ[ა]რთა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: ჯოჯოეთის წარმოტყვევნაში – “სამაელ”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “ოდეს ამირან ვეშაპმან ჩანთქა, ვეშაპი მოკლა და გამოვიდ[ა]”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “ჰომი ამირანისი და ბაყბაყ დევისა”;ტიპი: განმარტებითი; ტექსტი: “ბადრი”, “სეფედავლა”, “ოსიბ”;ტიპი: განმარტებითი;
 კომენტარი უკან 
×
×

კულტურული მემკვიდრეობის   გის პორტალი
Input symbols

საქართველო, თბილისი 0105
თაბუკაშვილის ქ.#5
ტელ./ფაქსი +995 32 932411;
ელ-ფოსტა: sainformaciosistemebi@gmail.com